• កិត្តិយស

  • សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

   សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

  • សហគ្រាសជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាស្សិនស្សិន

   សហគ្រាសជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាស្សិនស្សិន

  • សហគ្រាសរីកលូតលាស់ត្រួសត្រាយ

   សហគ្រាសរីកលូតលាស់ត្រួសត្រាយ

  • 100G QSFP28 CWDM4 2km CE CEMC Cert

   100G QSFP28 CWDM4 2km CE CEMC Cert

  • 2017 RoHS

   2017 RoHS

  • វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001-2015

   វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001-2015

  < 12 >